Is Nederland klaar voor Intelligent Speed Assistance (ISA)?

11-June-2021
ISA is een automatische snelheidsassistentie die bestuurders ondersteunt bij het niet overschrijden van de maximale snelheid. Hierdoor draagt ISA niet alleen bij aan verkeersveiligheid, maar ook bijvoorbeeld aan het tegengaan van geluidhinder en luchtverontreiniging. ISA werkt hiervoor met camera-herkenning die de snelheidsborden leest. Met de borden die nu langs de Nederlandse wegen staan, zullen deze ISA-camera’s  niet altijd goed werken. In de Whitepaper van de Universiteit te Gent (B) blijkt dat moderne auto’s met slimme camera’s niet compleet aan die vraag kunnen voldoen om Nederland ISA-Proof te maken. De automotive industrie onderstreept dit.
Voor een succesvolle werking en acceptatie van ISA zijn goed zichtbare, leesbare, logische en geloofwaardige snelheidsborden nodig, die door mens en machine kunnen worden gelezen. Uit onze analyses is gebleken dat borden ontbreken en aanpassingen nodig zijn. Borden die scheef staan en vervuild zijn vereisen tevens aandacht.
Borden welke qua vormgeving aangepast dienen te worden, zijn bijvoorbeeld de komborden. Begin van de kom betekent officieel 50 KM/uur en einde kom is 80 KM/uur. Voor een camera en de automatische vertaling vallen deze borden in de categorie 'reclame' en vertoont het beginbord dezelfde kenmerken als het genormaliseerde straatnaambord. Met de Europese normering verwacht men een internationale aanpak. Komborden, zoals het conceptontwerd hiernaast afgebeeld, zouden op deze gedachte en bij de behoefte van de automotive industrie aansluiten. Omdat ISA niet alleen op waarnemingen van assets acteert, maar dat ook kan doen op basis van gebiedsdata, is het goed om de data van snelheidsgebieden in kaart te brengen en beschikbaar te stellen. Deze dient actueel, betrouwbaar en compleet gehouden te worden.
Hoe houden we de verkeersbordendatabase actueel?
HR Groep Streetcare heeft van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de opdracht gekregen om de data van alle RVV-verkeersborden langs en boven alle wegen in Nederland te inventariseren en een deel als Open Data beschikbaar te stellen. Maar wist u dat HR Groep Streetcare voor iedere wegbeheerder de complete en gedetailleerde dataset van wettelijke en niet-wettelijke RVV-borden via Intelligent Public Space management (IPSm) kan ontsluiten? IPSm geeft niet alleen complete informatie over bord- en dragertype, maar onder andere ook tekst, hoogte en kijkrichting van het bord. Bovendien kunt u via IPSm verkeersbesluiten koppelen. Hiermee heeft u niet alleen een digitaal overzicht van uw areaal, maar is ook de basis gelegd voor een visuele inspectie van uw borden.

Welke stappen kunnen wegbeheerders ondernemen?
Wegbeheerders kunnen nu al de verkeersborden, zowel tijdelijke als vaste bebording, vastleggen via onze gratis IPSm app. De IPSm app stellen we beschikbaar aan partijen, zoals wegbeheerders en aannemers, die mutaties in de openbare ruimte doorvoeren.  Wilt u meer informatie over wat u kunt doen om uw areaal klaar te maken voor ISA? Neem contact met ons op via Support.IPSM@hrgroep.nl of bekijk de mogelijkheden met IPSm op ipsm.hrgroep.nl

Zijn de schoolzones in jouw areaal veilig genoeg?

21-July-2022
De eerste schoolvakanties zijn begonnen. Tijd om jouw areaal voor te bereiden op een veilige start van het nieuwe schooljaar.

Nu ook duurzame harpoenpalen leverbaar

25-April-2022

HR Groep Streetcare biedt nu een nieuwe duurzame lijn aan, UPVC Unplasticized Polyvinyl Chloride. De U in UPVC staat voor Unplasticized, wat "zonder weekmakers" betekent. Naast de duurzame verkeersborden en duurzame dragers zijn er nu ook duurzame harpoenpalen.

Verhoging verkeersveiligheid door retroreflecterende folie van 3M Diamond Grade

29-March-2022
Deze ontwikkelingen zien we op de weg en zo draagt de retroreflecterende folie van 3M Diamond Grade bij aan verhoging van de verkeersveiligheid

ISA automatic speed assistant

18-March-2022
ISA is an automatic speed assistant that assists drivers in not exceeding the maximum speed. As a result, ISA not only contributes to road safety, but also, for example, to combating noise nuisance and air pollution. ISA works for this with camera recognition that reads the speed signs. With the signs that are now along the Dutch roads, these ISA cameras will not always work properly.
youtube linkedin